Wednesday, January 23, 2008

Balangkas Konseptwal

Ang mga kaisipang nakapaloob sa mga nalikom na advertisement sa nasyunal na telebisyon ay magagamit na mga kagamitang pampagtuturo.

Ang kahulugang literal at figurative na nakapaloob sa mga advertisement ay ang lantad na katotohanang makikita rito at mga kahulugang nakatago o “nagtatago”. Nauukol sa mga kaisipang pangkapaligiran, pangkaasalan, pangkalusugan at pangkabuhayan ang mga advertisement.

Ang mga pantelebisyong advertisement ay pinili upang katawanin ang mga advertisement na gawang Pilipino, nasa wikang Filipino, English, Taglish, vernacular o kombenasyon ng alin man sa mga nabanggit na wika, at ipinalabas sa primetime sa taong 2007 sa nasyunal ba telebisyon sa Pilipinas. Gumagamit ang mg ito ng wika, karikatura, kulay at tunog na puno ng iba’t ibang diwang literal at figurative buhat sa karanasan ng mga sumulat at bumuo ng advertisement.

Magagamit sa pagtuturo ng Makabayan 6 ang mga advertisement matapos ang ibayong pagsusuri sa mga ito. Malaking maitutulong nito sa mga bata upang maunawaan at maging kawili-wili ang mga leksyon.
TV Ads: Hanguan ng mga Kagamitang
Pampagtuturo sa Elementarya

University of Nueva Caceres
Laboratory Highschool
T/P 2007-2008Figure 2. Modelong konseptwal na nagpapakita ng
daloy at relationship ng mga variable

No comments: