Tuesday, January 22, 2008

Mga Kaugnay na Pag-aaral

Sa pag-aaral ni Gastello (1999), sinuri at inalam sa lipunan sa panahong iyon ang 96 na mga comicstrip na ‘Pugad Baboy’ ni Pol Medina Jr. na araw-araw na nailathala sa dyaryong The Philippine Daily Inquirer. Batay sa isinagawang pag-aaral, ang paggamit ng mga figure of speech ay mabisang paraan sa paglalahad at pagpapasigla ng isang writer upang mapukaw ang kawilihan ng mambabasa. Ang mga slang o balbal na salita na komon na ginagamit ngayon lalo na ng mga kabataan at maging ang mga komon na tao ay isang paraan upang maging realistic ang dialogue o usapan sa comicstrip. Ayon sa kanya, ang mga comisctrip na ito ay may kahalagahan sa pagprepare sa mataas na level ng edukasyon. Tulad ng comicstrip, gumagamit ng figure of speech, play of words, sari-saring karikatura, kulay, tunog, at iba’t ibang diwa, ang mga advertisement kaya’t mabisang nailalahad ang mga kaisipan at kawili-wiling panoorin. Magagamit din ito sa pagtuturo.

Sinuri at pinahalagahan ni Fortuno (1998) ang mga piling sanaysay ni Bella Angeles Abayan na pinamagatang “Maganda ang Buhay” na inilathala at linguhang lumalabas sa pambansang pahayagang Balita, mula Enero ng taong 1996 hanggang Disyembre taong 1997. Sa isinagawang pag-aaral, lumabas na ang apanapu’t walong (48) sanaysay ay naglalarawan ng mga paksang patungkol sa intelektwal, sosyal at panlipunan, moral at ispiritwal na nagbibigay tuon sa kahalagahan ng karunungan, pag-aaral, determinasyon sa buhay, pag-ibig sa sarili, kapwa at bayan, pagtupad sa tungkulin at paniniwala sa Diyos. Ang 48 sanaysay ay nagtataglay ng mga pagpapahalagang nakapaloob sa DECS CORE VALUES na binibigyang-diin ang pagpapahalagang panlipunan, pagpapahalagang pang-ekonomiya, pagmamahal, katotohanan at pananampalataya. Ang mga pantelebisyong advertisement ay naglalaman ng iba’t ibang kaisipan tungkol sa kapaligiran, kabuhayan, kalusugan at kaasalan na ipinahahayag sa iba’t ibang paraan tulad paglalahad ng istorya. Ang mga advertisement na naglalaman ng mga kaisipang pangkaasalan ay maaaring magamit sa patuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga, isa sa mga subject na bumubuo sa Makabayan.

Inalam ni Lopez (2001) sa kanyang pag-aaral ang kahalagahan ng pahayagan bilang instrumento ng pag-unawa ng katarungang panlipunan. Batay sa kinalabasan, ang mga katarungang pambata ay mga karapatang para mabuhay, edukasyon, maayos na pamumuhay, pagtangkilik ng sariling pamilya at proteksyon laban sa pag-aabuso; sa katarungang pangkababaihan ay paghawak ng katungkulan, dangal at reputasyon at proteksyong sekswal; sa katarungang pangmagagawa ay maayos na paglilitis, tamang pasahod at pagtanggap ng benifit sa pinagtratrabahuhan. Ang mga dimensyong sosyal ay wastong paggamit at paggalang sa mga nabanggit na katarungan: pagpapahalaga sa karangalan, pantay-pantay na karapatan at pananagutan at katungkulan dapat gampanan. May mga isyung tinatalakay sa mga advertisement na tulad ng kabuhayan at kapaligiran na maaaring magamit sa pagtuturo ng HEKASI at iba pa.

Si Mallapre (2004) ay gumawa ng pag-aaral tungkol sa “Mga Nobelang Popular: Salamin ng mga Pagpapahalaga.” Sinuri at binigyang pagpapahalaga ang labin-limang nobelang popular na naipalabas sa ABS-CBN taong 1999-2000 sa pamamahala ni Charo Santos. Batay sa ininagawang pag-aaral, ang mga paksang-diwang nilahad ay pagsisikap na maiangat ang buhay na may sab-tapik na: pagsusumikap at pagtitiyaga, pag-asa sa kapalaran, pagsalig sa kapwa; pagkamatatag na may sab-tapik na: pagkamatatag sa pagharap sa problema sa pamilya, pagkamatatag sa pagharap sa problemang kinasasangkutan ng sarili at pagkamatatag sa pagharap sa nagawang kamalian; katangian ng pag-ibig na my sab-tapik na pag-ibig na matiyaga at magandang loob, pag-ibig na mapang-unawa at hindi makasarili at pag-ibig na mapagbata at puno ng pagsasakripisyo; pagpapahalagang sosyal na may sab-tapik na: ugnayan sa pamilya, ugnayan sa kapwa at pagpapahalagang katapatan sa pag-ibig. Ang mga kakintalang nakapaloob sa mga nobela ay personal at interpersonal. May mga isyung tinatalakay sa mga advertisement na tulad ng kabuhayan at kaasalan na maaaring magamit sa pagtuturo ng HEKASI at Edukasyong Pagpapahalaga.

Sa pag-aaral nina Camaya at mga kasama (2004), natuklasang mas pinipili ng mga kabataan sa Sta. Teresita, Iriga City ang mga produkto at serbisyong iniindors ng mga silebriti kaysa sa mga produkto at serbisyong iniindors ng mga di-silebriti. Ang mga advertisement sa telebisyon ay mas napapanood ng mga rispondent tuwing primetime kaysa sa ibang oras. Natuklasan ring mas kaakit-akit sa mga kabataan ang mga advertisement na iniindors ng mga silebriti. May epekto sa paggawa ng desisyon sa pagpili ng kanilang pangunahing pangangailangan ang mga advertisement sa telebisyon. Nakatuon din sa mga pantelebisyon advertisement ang kasalukuyang pag-aaral

Sinuri ni Arenas (1995) ang 14 pelikulang Pilipino na iprinodus at ipinalabas mula 1990 hanggang 1994 at sinubukang i-identify at ianalayze ang iba’t ibang roles ng mga babaeng karakter. Natuklasang 9 sa 23 babaeng karakter ay ina o asawa ang role, 8 ay kabit o girlfriend, 3 ay anak, at 2 ay prostitute. May mga babaeng karakter na iba’t ibang ang roles sa mga advertisement. Maaaring gamitin sa pagtuturo ang mga kaisipang makukuha rito.

Natuklasan ni Alcedo (1998) batay sa isinagawang pagsusuri naipahayag ang mga kaisipang nakapaloob sa piling elemento ng nobela na patungkol sa mga kaisipang pangmakabayan, pangmakatao, pangmoral at pangkagandahang-asal at pang-intelektwal. Inilahad ang mga kaisipan at mga pagpapahalagang kaugnay sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan.

Nilayon ni Alegre (1998) na masuri at mapahalagahan ang dalawampu’t limang tula ni Tinio “A Trick of Mirrors” at maikonekt ito sa pagtuturo ng panitikan sa kolij level. Naipakita ang paggamit ng mga larawang-diwa at figure of speech sa tula ni Tinio at naikonek ang mga kaisipang mga larawang-diwa at figure of speech sa pagtuturo ng panitikan sa kolij level. Ang mga tula ni Tinio tulad ng mga advertisement ay mayaman sa mga larawang-diwa at mga figure of speech gaya ng irony, metaphor, epigram, personification, pagtatanong, metonymy, simile at pagpapalit-diwa na nagpapalitaw sa iba’t ibang damdamin at kaisipang author.

Sa case study ni Adeyandu (2003) sa “Perception of the Effects and Use of Learning Aids in Teaching” na mahigit siyamnapung porsyento ng mga gurong sinorvey ay sumang-ayon sa positibong epekto ng pagtuturo na ginagamitan ng iba’t ibang mga kagamitan sa pagtuturo. Pinatunayan nilang 1) mas nauunawaan ng mga estudyante ang mga itinuturo kapag ginagamit nila ang mga kagamitang pampagtuturo sa kanila, 2) nag-iimprovize sila ng mga kagamitang pampagtuturo kapag kinakailangan, at 3) gumamit sila ng kagamitang pampagtuturo upang maipaunawa ang iba’t ibang konsepto na nangangailangan ng pagpapaliwanag.

Bumuo ng sanayang-aklat sa Filipino VI si Transona (2002). Tinukoy nya ang mga nilalaman nito upang mapaunlad ang kasanayang pampanitikan ng mga estudyante sa Filipino IV, at ang iba’t ibang strategying ginamit na angkop sa paglinang ng vokabyulari, mga kaugnay na activity at pagpapahalaga sa pagsukat ng natamong kaalaman ng mga estudyante. Tinukoy rin nya ang kaangkupan ng binuong sanayang-aklat sa kyurikulum ayon sa pananaw ng 17 titser sa Filipino na nagsilbing mga juror. Sa pag-aaral na ito, mga banghay-aralin ang binuo.

No comments: