Tuesday, January 22, 2008

Kalagayang Pansining

Matapos ilahad ang mga kaugnay na literatura at pag-aaral, makikita ang kaugnayan nito sa kasalukuyang pag-aaral.

Inaasahang makapagbibigay ng interesting at kakaibang iksperyens sa mga estudyante ang mga pantelebisyong advertisement kung gagamitin sa pagtuturo ng Makabayan 6. Ang paggamit ng mga advertisement sa pagtuturo ay nangangailangan ng masusing pagbabalak at nagpapasya, tungkuling magagampanan lamang ng isang mahusay na titser.
Gumagamit ng wika, karikatura, kulay at tunog ang mga advertisement. Puno ito iba’t ibang diwa, literal at figyurativ, buhat sa napagmasdang dula ng buhay o karanasan ng mga sumulat at bumuo ng advertisement.

Hango rin sa media ang materyal na ginamit sa kasalukuyang pag-aaral at iclinassify rin ito. Ang pagkakaiba ng pag-aaral na ito ay mga pantelebisyong advertisement ang ginamit at ayon kaisipang iklinassify.

Tinalakay sa kasalukuyang pag-aaral ang mga lantad na katotohanan at mga talinghagang nakapaloob sa mga advertisement. Bukod sa mga ito, tinalaky rin ang istilo ng presentasyon ng mga advertisement tulad ng paggamit ng psykology, figure of speech at slang sa mga ito.

Matutugunan ng mga pantelebisyong advertisement ang kakulangan sa kagamitang pampagtuturo upang magsilbing lunsaran sa mga aralin sa Makabayan 6.

No comments: